Vedtægter

 • 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er ”Horns Herreds Rideklub”. Forkortes H.H.R

Stk. 2                                Klubben er hjemhørende i Jægerspris Kommune.

Stk. 3                                Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbetingelser.

Stk. 4                                Klubben er medlem af distrikt 2, Frederiksborg Amt.

 • 2 Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, at afholde rideundervisning, ridekonkurrencer og at arbejde for udbredelsen af kendskabet til hesten ved at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug, røgt og pleje samt at drive enhver virksomhed der, efter bestyrelsens skøn, er egnet til at fremme dette formål.

 • 3 Medlemmer, indmeldelse og udmeldelse

Som medlemmer optages juniorer, seniorer, Old boys samt passive medlemmer.

Stk. 2                               Som juniorer optages kun unge under 18 år. Disse kan ikke vælges til bestyrelsen, men har

stemmeret til generalforsamlingen. Juniorerne kan lade deres værge indgå som medlem af bestyrelsen.

Stk. 3                                Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 4                                Indmeldelse eller ikke indmeldelse afgøres af den samlede bestyrelse.

Stk. 5                                Medlemskab er gældende fra den dato, hvor det skriftligt er godkendt af bestyrelsen.

Stk. 6                                Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 15. januar eller den 15. juli.

Stk. 7                                Undlader et medlem at udmelde sig eller betale kontingent, vil vedkommende blive slettet, og kan derefter kun optages på ny, når eventuel restance er betalt.

 • 4 Kontingent

Det årlige kontingent for alle medlemmer, vedtages af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2                                Kontingent er forfaldent til betaling henholdsvis den 1. januar og den 1. juli, og skal være betalt senest den 1. januar og den 1. juli. Vedtages der kontingentforhøjelse på den ordinære generalforsamling vil forhøjelsen træde i kraft den. 1. juli samme år.

Stk. 3                                Start til ridekonkurrencer kan kun ske, når kontingentet er betalt.

Stk. 4                                Sker der væsentlige ændringer i klubbens økonomi, eller i tilskuddet fra kommunen, kan ændring i kontingentet vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

 • 5 Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

Stk. 2                                Debat om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan, på begæring, underkastes skriftlig afstemning.

Stk. 3                                For vedtagelse kræves at 2/3 af de afgivne stemmer er for.

Stk. 4                                Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret på generalforsamlingen.

 • 6 Karantæne

Bestyrelsen kan meddele karantæne i op til 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller fremkommer med udokumenterede påstande, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

Stk. 2                                For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mindst halvdelen (4) af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Stk. 3                                Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for den samlede bestyrelse, forinden afstemning finder sted.

Stk. 4                                Afgørelsen om karantæne kan, inden 8 dage, indbringes for distriktets forretningsudvalg.

Stk. 5                                Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.

Stk. 6                                Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra H.H.R. er inhabil i denne sag.

 • 7 Udelukkelse

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes i et tidsrum der overstiger 2 måneder.

Stk. 2                                På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og der kræves 2/3 af de afgivne stemmer for udelukkelse. Blanke og ugyldige stemmer anses som ikke afgivne.

Stk. 3                                Medlemmet har ret til at være til stede og forsvare sig.

Stk. 4                                Generalforsamlingens beslutning om udelukkelse kan, af medlemmet, indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg, inden for 4 uger.

 • 8 Eksklusion

Det i § 7 omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning som § 7 Stk. 2 afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen skal indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber, eller eventuelt indstille til Dansk Idræts Forbund, at medlemmet udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

 • 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og kun den kan ændre klubbens vedtægter.

Stk. 2                                Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Stk. 3                                Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen.

Stk. 4                                Tid og sted for generalforsamlingen skal, sammen med dagsordenen, skriftlig meddeles klubbens stemmeberettigede medlemmer, eller bekendtgøres i en område dækkende lokalavis med mindst 14 dages varsel. eller klubbens hjemmeside.

Stk. 5                                Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden den 1. februar.

Stk. 6                                Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent, er der flere forslag til dirigent posten foretages skriftlig afstemning. Dirigenten vælges ved simpelt flertal.

Stk. 7                                Dirigenten leder forhandlingerne på upartisk vis, dersom dirigenten ønsker at deltage i debatten skal vedkommende have forsamlingens godkendelse.

Stk. 8                                Såfremt forsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum, skal vedkommende træde tilbage. Formanden leder i et sådant tilfælde en afstemning. Hvis mistillidsvotummet for mindst 51% af de afgivne stemmer, leder formanden valget af ny dirigent.

Stk. 9                                Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst tre medlemmer, eller dirigenten, forlanger skriftlig afstemning.

Stk. 10                             Til beslutningers vedtagelse kræves almindelig simpelt flertal.

Stk. 11                             Til forandring af vedtægterne kræves 2/3 majoritet for vedtagelsen.

Stk. 12                             Alle personvalg foregår ved håndsoprækning og ved simpelt flertal, er der flere personer til den samme post foretages skriftlig afstemning.

Stk. 13                             Medlemmer der er i restance har ingen stemmeret.

Stk. 14                             Valgbar til bestyrelsen m.m. er alle der har stemmeret, dog jf. § 3 Stk. 2.

Stk. 15                             Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der ordinært skal vælges 3 hvert år. Dersom der er mere end tre på valg afgøres deres valgperiode af antallet af stemmer, står stemmerne lige findes valgperioden ved lodtrækning.

Stk. 16                             Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år, genvalg kan finde sted.

Stk. 17                             Hvert år vælges der:

–                                          2 suppleanter

–                                          1 revisorer

Bestyrelsen/medlemmer kan nedsætte udvalg efter behov f.eks. inden for juniorer og Old

boys.

 • 10 Bestyrelsen m.m.

Bestyrelsen vælger selv næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 2                              Bestyrelsesmøder afholdes mindst 1 gang i kvartalet eller når mindst 1 bestyrelsesmedlem forlanger det.

Stk. 3                              Alle bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, under dennes fravær af næstformanden.

Stk. 4                              Alle beslutninger tages ved almindelig flertal. Står stemmerne lige er formandens, og under dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5                              For at en gyldig beslutning kan tages, skal samtlige bestyrelsesmedlemmer være indkaldt, men beslutningen er gyldig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede og har deltaget i afstemningen.

Stk. 6                              Under formandens fravær træder næstformanden i dennes sted.

Stk. 7                              Sekretæren fører referat over forhandlingerne. Referatet oplæses på næste bestyrelsesmøde, til godkendelse.

Stk. 8                              Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål, og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.

Stk. 9                              Dersom et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig med den suppleant, der på generalforsamlingen fik flest stemmer, blev suppleanterne valgt uden afstemning, foretages lodtrækning.

Stk. 10                           Til tilrettelæggelse af klubarrangementer, kan bestyrelsen nedsætte udvalg, hvis medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

 • 11 Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2                              Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revisionen.

Stk. 3                              Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser, jf. dog Folkeoplysningslovens § 31 Stk. 2.

Stk. 4                              Tegningsret for bestyrelsen har formand, næstformand og kasseren, to i forening.

 • 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær general   forsamling kan finde sted, når enten bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller mindst

10% af de stemmeberettigede medlemmer, opgjort pr. 31.12. året før, skriftlig begærer det, med meddelelse om

hvilke emner, de ønsker behandlet.

Stk. 2                              Ekstraordinær generalforsamling varsles på samme vilkår som ordinær generalforsamling.

 • 13 Opløsning

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages

mellemrum, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2                              Sker der væsentlige ændringer i klubbens økonomi eller i tilskud fra kommunen, der gør, at beslutningen om opløsning af klubben, ikke kan udskydes til den ordinære generalforsamling, kan beslutning om opløsning af klubben vedtages på 2 efter hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3                              For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer.

Stk. 4                              Ved opløsning af foreningen skal et eventuelt overskud gives til Hestens Værn.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 1. april 1937